Kosmiczny charakter ludzkości
olej, 60 x 70 cm, 1989 r.

Purusza to kosmiczny i wieczny rozwój ludzkości.
 
poprzedni
strona glowna
nastepny
schowaj opis

      Istotą człowieczeństwa, jego fundamentem jest jaźń, atman, podmiot poznający występujący w czystej formie bytu podmiotowego. Jest to platońska idea człowieka. Idea ta nie tracąc swojej tożsamości występuje w formie różnych jaźni zjawiskowych, które tworzą ludzką osobowość. Te jaźni stanowią hierarchię i posiadają podmiotowo-przedmiotowy charakter. Byt podmiotowy występujący w czystej postaci jest tożsamy co do istoty z Bogiem będącym podstawą i Panem całej rzeczywistości przedmiotowej. O tej tożsamości świadczy jedność aktu najwyższego intuicyjnego poznania, które jest wieczną teraźniejszością Boga osobowego /podmiotu uniwersalnego/ i absolutną potencjalnością jaźni. Poznawanie rzeczywistości zewnętrznej jest równocześnie poznawaniem własnej wewnętrznej natury ze względu na istotną jedność podmiotu jednostkowego i uniwersalnego. Powyższy proces poznania jest też możliwy ze względu na to, że rzeczywistość wszelkich możliwych światów ma charakter podmiotowo-przedmiotowy tzn. posiada swoją przestrzeń wewnętrzną i zewnętrzną. Coraz dokładniejsze poznawanie rzeczywistości zbliża do poznania jaźni i jest to proces konieczny. Rzeczywistość występując w swojej najbardziej zewnętrznej formie zatraca cechę obiektywności bądź subiektywności. Jest rzeczywistością która staje się bramą dla dwóch odmiennych światów podmiotowego i przedmiotowego.

     Ludzkość w swoim kosmicznym wymiarze uwikłana jest w różne dłuższe lub krótsze cykle istnienia, które wyrażają jej nieskończony rozwój, formę inteligencji i zasięg działania w wiecznie rozwijającym się świecie. Cykle te świadczą też o wieczystym związku ludzkości z kosmosem będącym jej właściwym miejscem ewolucji. I chociaż ludzkość związana jest na nieskończoność ze światem to istnieje możliwość wyzwolenia jednostkowego poprzez rozwój intuicji. Każdy akt wyzwolenia pozwala zbudować wizję całości i przedstawić w niej właściwe miejsce człowieka względem świata.

     Środek oznacza jaźń jednostkową, obwód - Boga osobowego będącego Panem zjawiskowości. Dwie proste przecinające się wyrażają poznanie intuicyjne. Różnej wielkości koła symbolizują cykle rozwojowe ludzkości. Ciemniejące od środka i rozjaśniające się okręgi znaczą hierarchię światów. Srebrny okrąg oznacza jedność świata zewnętrznego i wewnętrznego. Biały obwód oznacza stan uniwersalnej świadomości zaś złoty obwód wyraża podmiot uniwersalny.